มอเตอร์เวย์ฟรี 2 สาย 29 ธ.ค.65-4 ม.ค.66 คมนาคมแจกของขวัญปีใหม่

มอเตอร์เวย์
ภาพจาก กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

ศักดิ์สยามมอบของขวัญปีใหม่ 2566 เปิดใช้มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 ฟรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

กระทรวงคมนาคม โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565

Advertisement

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่งพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ลงนาม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2566 ดังต่อไปนี้

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ตอน กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง ทางแยกเข้าพัทยา และตอนบ้านหนองปรือ – บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (บ้านอำเภอ) ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง พ.ศ. 2564

Advertisement

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ดังต่อไปนี้

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน พระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนพระประแดง – บางแค ช่วงพระประแดง – ต่างระดับบางขุนเทียน พ.ศ. 2555

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน บางปะอิน – บางพลี ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี พ.ศ. 2558

Advertisement