เปิดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการกลาโหม อัตราใหม่

ข้าราชการกลาโหม
ภาพจาก เฟซบุ๊กเพจ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๓๒

เปิดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการกลาโหม มีตำแหน่งไหนบ้าง อัตราเท่าไร 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่มี ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. จะได้รับการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้

ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีสาระสำคัญเป็นการปรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ จากเดิม จัดทำบัญชีเงินเดือนแบบขั้นเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร เป็น ให้จัดทำบัญชีเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในแต่ละประเภท คือ กำหนดเพียงขั้นต่ำ ขั้นสูง และให้แยกบัญชีเงินเดือนฯ ตามประเภทของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ไม่นำมารวมเป็นบัญชีเดียวกัน

เปิดมาตราสำคัญ ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. ประกอบด้วย 8 มาตรา โดยมีมาตราที่น่าสนใจ อาทิ

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Advertisment

มาตรา 4 ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้

โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง หรือเงินประจำตำแหน่งเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน หรือ เงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

Advertisment

มาตรา 7 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม กระทรวงกลาโหมอาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

โดยตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม มี 5 ประเภท ได้แก่

1.ตำแหน่งประเภทบริหาร

ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่นตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตำแหน่งตามประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูงและตำแหน่งอื่นตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่กลาโหมกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

4.ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย

ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ กห. กำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และ

5.ตำแหน่งประเภททั่วไป

ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม ประกอบด้วย

1.ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูง

2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับต้น และสูง

3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ

4.ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ดังนี้ ประเภทครู (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม) มีระดับครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ประเภทคณาจารย์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา) มีระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

5.ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส และทักษะพิเศษ

ขั้นเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสามัญภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญแบ่งออกเป็นกลุ่มตำแหน่งดังนี้

ระดับประเภททั่วไป

 • ระดับปฏิบัติงาน เงินเดือนระหว่าง 4,870-21,010 บาท
 • ระดับชำนาญงาน เงินเดือนระหว่าง 10,190-38,750 บาท
 • ระดับอาวุโส เงินเดือนระหว่าง 15,410-54,820 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ เงินเดือนระหว่าง 48,220-69,040 บาท

ระดับประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติการ เงินเดือนระหว่าง 7,140-26,900 บาท
 • ระดับชำนาญการ เงินเดือนระหว่าง 13,160-43,600 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเดือนระหว่าง 19,860-58,390 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ เงินเดือนระหว่าง 24,400-69,040 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ เงินเดือนระหว่าง 29,980-76,800 บาท

ระดับประเภทการสอนวิจัย

 • ระดับอาจารย์ เงินเดือนระหว่าง 15,000-43,600 บาท
 • ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เงินเดือนระหว่าง 19,900-59,500 บาท
 • ระดับรองศาสตราจารย์ เงินเดือนระหว่าง 22,080-70,360 บาท
 • ระดับศาสตราจารย์ เงินเดือนระหว่าง 24,460-76,800 บาท
 • ครู เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 34,800 บาท
 • ครู ชำนาญการ เงินเดือนระหว่าง 16,190-41,620 บาท
 • ครู ชำนาญการพิเศษ เงินเดือนระหว่าง 19,190-58,390 บาท
 • ครู เชี่ยวชาญ เงินเดือนระหว่าง 24,400-69,040 บาท
 • ครู เชี่ยวชาญพิเศษ เงินเดือนระหว่าง 29,980-76,800 บาท

ระดับประเภทอำนวยการ

 • ระดับต้น เงินเดือนระหว่าง 19,860-59,500 บาท
 • ระดับสูง เงินเดือนระหว่าง 29,980-76,800 บาท

ระดับประเภทบริหาร

 • ระดับต้น เงินเดือนระหว่าง 24,400-74,320 บาท
 • ระดับสูง เงินเดือนระหว่าง 29,980-76,800 บาท
อัตราเงินเดือนข้าราชการกระทรวงกลาโหม
แฟ้มภาพ