ครม.เข็นวาระด่วน! พ.ร.บ.ขึ้นเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งข้าราชการกลาโหม

ข้าราชการ

สลค. แจ้งสภา บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม เป็น เรื่องด่วน เปิดช่อง ครม. ขึ้นเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่ง ไม่เกิน 10%

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเป็นประธาน ได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือสำเนาแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร รมว.กลาโหม รมว.คลัง เลขาธิการ ก.พ. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการสภาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการกฤษฎีกา และเลขาธิการองคมนตรี

รายงานข่าวแจ้งว่า ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. สาระสำคัญเป็นการปรับบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนกลาโหมแนบท้ายร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนฯ จากเดิม จัดทำบัญชีเงินเดือนแบบขั้นเช่นเดียวกับข้าราชการทหาร เป็น ให้จัดทำบัญชีเงินเดือนเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือนในแต่ละประเภท คือ กำหนดเพียงขั้นต่ำ ขั้นสูง และให้แยกบัญชีเงินเดือนฯ ตามประเภทของข้าราชการพลเรือนกลาโหม ไม่นำมารวมเป็นบัญชีเดียวกัน

ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. ประกอบด้วย 8 มาตรา โดยมีมาตราที่น่าสนใจ อาทิ

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 4 ให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือนตามตำแหน่งในแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ข้าราชการพลเรือนกลาโหมอาจได้รับเงินประจำตำแหน่งตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง หรือเงินประจำตำแหน่งเพิ่ม ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นสูง และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 7 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น เพื่อเป็นการเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม กระทรวงกลาโหมอาจกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนกลาโหมได้รับการเยียวยาโดยให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินประจำตำแหน่งตามที่เห็นสมควรเป็นกรณี ๆ ไปก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และตำแหน่งอื่นตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ได้แก่ ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการ รองหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส่วนราชการซึ่งมิใช่ตำแหน่งตามประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูงและตำแหน่งอื่นตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่กลาโหมกำหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น

4.ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตามที่ กห. กำหนด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม และ

5.ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

กำหนดให้ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม ประกอบด้วย 1.ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับต้น และสูง 2.ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับต้น และสูง 3.ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ

4.ตำแหน่งประเภทการสอนหรือวิจัย ดังนี้ ประเภทครู (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม) มีระดับครู ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ และครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเภทคณาจารย์ (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนหรือวิจัยในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ให้การศึกษาหรือจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา) มีระดับอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์


5.ตำแหน่งประเภททั่วไป มีระดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส และทักษะพิเศษ