เปิดวาระอ้างสืบทอดอำนาจ ประยุทธ์ ขอเป็นนายกรัฐมนตรี 10 ปี

ประยุทธ์

หนึ่งในหัวข้อที่ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ขอโอกาส “ไปต่อ” ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 3 คือ สานต่องานค้าง

“ตั้งแต่ปี 2562 เราเข้าสู่การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 แต่เรามีงานของเราที่ไม่จบ โอเค ใครจะทำก็ได้ แต่ขึ้นอยู่กับพวกเรา (ประชาชน) เป็นผู้ตัดสิน ผมเองก็จำเป็นก้าวเข้ามาสู่ตรงนี้ หลายอย่างเราต้องทำต่อ ทำใหม่ ทำเพิ่ม”

“สิ่งสำคัญที่เราต้องทำในวันนี้ ทำอย่างไรให้โครงการต่าง ๆ ที่ค้างคาเดินหน้าต่อให้ได้ หลาย ๆ อย่างค้างอยู่แล้ว ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ทางดิจิทัล ต้องสานต่อ วันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะ เราต้องอยู่ให้ได้ รอดไปพร้อมกัน ซึ่งพวกเราต้องไปด้วยกันให้ได้ ไม่มีอะไรที่เอาชนะให้ได้ เอาชนะตัวเองไปให้ได้ แล้วฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน ดังนั้น เราทุกคนต้องยืนตรงนี้ ยืนในนามรวมไทยสร้างชาติ”

เป็นถ้อยคำของ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในการเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ เมื่อ 9 มกราคม 2566

งานค้าง โปรเจ็กต์ยักษ์ EEC

สำรวจงานค้าง-งานสานต่อของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่เริ่มทำทั้งการขึ้นโครงประเทศใหม่ตั้งแต่ยุค คสช.-ปัจจุบัน ผ่านโปรเจ็กต์สำคัญอย่างโครงการ EEC ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2565 วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 ครั้งล่าสุด มีผลลัพธ์ ดังนี้

1.โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ทาง ร.ฟ.ท. ได้ส่งมอบพื้นที่โครงการ (ช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) และพื้นที่มักกะสันและศรีราชาให้แก่เอกชนแล้ว โดยเอกชนเข้าดำเนินการเตรียมการก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

2.โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หลังจากเอกชนคู่สัญญาและกองทัพเรือได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้สนามบินอู่ตะเภาร่วมกัน และรายงาน EHIA ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

จากนั้น สกพอ.จะแจ้งให้เอกชนเริ่มก่อสร้างช่วงต้นปี 2566 หลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาร่วมลงทุนครบถ้วน

3.โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เริ่มงานออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว โดยขณะนี้ความก้าวหน้างานถมทะเลตามแผนงานร้อยละ 28.18 แต่สามารถดำเนินการได้จริงร้อยละ 31.57 เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 3.39

4.โครงการท่าเรือแหลมฉบัง เริ่มต้นการก่อสร้างงานทางทะเล โดยพื้นที่ถมทะเลช่วงที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ นอกจากนี้ ยังอัพเดตความก้าวหน้า อาทิ การผลักดันและเร่งรัดการลงทุนระยะที่ 1 (2561-2565) เกิดการอนุมัติงบฯลงทุนสูงถึง 1.92 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาท

ขยับอีอีซี ก้าวสู่ที่ตั้งฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า EV แห่งภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการลงทุนเศรษฐกิจสีเขียว BCG model ขับเคลื่อนระบบ automation ในโรงงานและธุรกิจช่วยลดต้นทุนได้กว่า 30%

ส่ง ม.ล.ชโยทิต กฤษดากร ผู้แทนการค้าไทยและหัวหน้าทีมปฏิบัติการดึงดูดนักลงทุนเชิงรุก เตรียมบินลัดฟ้าไปยุโรป-อเมริกา ดึงทุนบิ๊กเทค และยานยนต์อีวีมาลงทุนในประเทศในช่วงปลายเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์

ปฏิรูปยังไม่สุดซอย

ขณะที่งานค้างด้านการเมือง มีการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มล่าสุดเสนอไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อ 13 ธันวาคม 2565

ด้านการเมือง ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนดให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี

ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกลไกที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล จากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งผลให้มีงานบริการภาครัฐ e-Service อย่างน้อย 343 บริการ

ด้านกฎหมาย มีกลไกให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน มี พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบ

ด้านกระบวนการยุติธรรม มีการปฏิรูประบบปล่อยตัวชั่วคราว ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด, ให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม, นำอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ หรือจำกัดการเดินทาง (กำไลอีเอ็ม) ของบุคคลในการปล่อยตัวชั่วคราว

ด้านการศึกษา จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยทำสำเร็จภายใน 1 ปี นับแต่รัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้, ปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับ ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562, สร้างโอกาสและความเสมอภาคตั้งแต่ระดับปฐมวัย รวมถึงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ด้านเศรษฐกิจ อาทิ กำหนดให้มีการขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ, มีกฎหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2560, มีการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป

อีกทั้งมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ …. หรือ พ.ร.บ. FTA เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA, มีการสร้างเกษตรมูลค่าสูง, พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่ผู้ใช้งานกว่า 821,750 ครั้ง ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.76

ด้านอื่น ๆ จัดให้มีการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม โดยจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนแล้ว 1,442 พื้นที่ ใน 70 จังหวัด รวมเนื้อที่ 5,757,628 ล้านไร่ ครอบคลุมประชาชน 69,368 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ขอ “อยู่ต่อ” เพื่อสานงานค้าง หลังจากอยู่ในตำแหน่งนายกฯ มายาวนาน 8 ปีกว่า

เมื่องานยังไม่เสร็จ พล.อ.ประยุทธ์ จึงขออยู่ต่อในสมัยที่ 3 รวม 10 ปี