กลาโหมประกาศย้าย ศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกลาง ศาลทหารสูงสุด

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศกระทรวงกลาโหม ย้ายที่ทำการของศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด ไปยังอาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) มีผล 1 ก.พ. 2566 นี้ เป็นต้นไป

วันที่ 31 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 กระทรวงกลาโหมจึงออกประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลทหารกรุงเทพ จากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารกรมพระธรรมนูญ เลขที่ 2 ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด จากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ อาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศกระทรวงกลาโหม ย้ายศาลทหารกรุงเทพ ศาลทหารกลาง และศาลทหารสูงสุด

Advertisment