โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร – นายตำรวจราชองครักษ์ 186 นาย

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ รวม 186 นาย มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองรักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ประกอบมาตรา 6 มาตรา8 และมาตรา 10  แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

Advertisement

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรรับราชการสนองพระเดชพระคุณในหน้าที่นายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ อีกวาระหนึ่งจำนวน 186 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณวันที่ 27 มีนาศม พุทธศักราช 2566  เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 116 นาย
1. พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย
2. พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์
3. พลเอก ชนาวุธ บุตรกินรี
4. พลเอก ธนะศักดิ์ ชื่นอิ่ม
5. พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง
6. พลเอก ปัณณทัต กาญจนะวสิต
7. พลเอก วิชัย ชูเชิด
8. พลเอก วุฒิชัย นาควานิช
9. พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิน
10. พลเอก อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
11. พลเอก อุกฤษฏ์ บุญตานนท์

Advertisement

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

Advertisement