อัยการสูงสุด เปิดรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิรวม 8 ราย

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 8 ราย ลงนามโดยนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิจะครบกำหนดวาระในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้ต้องดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายในหกสิบวันก่อนครบกำหนดวาระ

บัดนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดได้ดำเนินการเลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามความในมาตรา 18 (4) (ก) (ข) และ (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว

Advertisement

ปรากฏผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิได้เป็นกรรมการอัยการโดยตำแหน่งอยู่แล้ว

1.นายประยุทธ เพชรคุณ

2.นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์

3.นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์

4.นายวิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์

Advertisement

ประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการอัยการมาแล้ว

1.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

2.นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

ประเภทผู้ซึ่งไม่เป็น หรือเคยเป็นข้าราชการอัยการมาก่อน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ

1.นายยุทธนา สาโยชนกร

Advertisement

2.นางปารีณา ศรีวนิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ