มหาดไทยออกระเบียบใหม่ ตั้งคณะกรรมการชุมชน รับค่าตอบแทนรายเดือน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ เปิดทางให้ตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลได้ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งแต่ 600 – 1,250 บาท มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สาระสำคัญของระเบียบฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล เพื่อให้การจัดตั้งชุมชนและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้

Advertisement

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566”

ข้อ 2.ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5. ในเขตเทศบาลใด หากเทศบาลเห็นเป็นการสมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ โดยทำเป็นประกาศเทศบาล ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพื้นที่หรือเขตชุมชนด้วย

Advertisement

ทั้งนี้ การจัดตั้งชุมชนให้คำนึงถึงความหนาแน่นของประชาชนประกอบด้วย โดยอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้”

ข้อ 4. ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564

“กรรมการในคณะกรรมการชุมชนมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดยให้ได้รับเฉพาะในเดือนที่ได้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายระเบียบนี้ โดยให้คำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังประกอบด้วย”

Advertisement

ข้อ 5. ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ระเบียบมหาดไทย ตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาล

บัญชีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนเทศบาล