ราชกิจจาฯประกาศ ตั้ง “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ประธานปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ผลการคัดเลือก “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แทนพลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ที่ขอลาออก 

วันที่ 18 เมษายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่องผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามโดยนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่มาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการประกาศผลการเลือกประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงประกาศผลการเลือกคือ “นายฉัตรชัย พรหมเลิศ” เป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ราชกิจจาฯ ตั้งปธ.บอร์ด ปปง.