ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 หนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 140 ตอนที่ 33 ก หน้า 24-หน้า 26 1 มิถุนายน 2566 แจ้งประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตองและตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566 พร้อมแผนที่ ท้ายพระราชกฤษฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

               

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างทางพิเศษ และสิ่งจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ของทางพิเศษหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และมาตรา 34 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566”

Advertisement

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง และสิ่งจำเป็นอื่นเพื่อประโยชน์ของทางพิเศษ หรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน

มาตรา 4 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดห้าปี

มาตรา 5 เขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีส่วนแคบที่สุดสองร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดเจ็ดร้อยสามสิบเมตร ทั้งนี้ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

Advertisement

มาตรา 6 ให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

มาตรา 7 ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน

มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สำหรับหน้า 26 เป็น

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสร้างทางพิเศษ

สายกะทู้-ป่าตอง ในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะท้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน สมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ข่าวแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติ งบฯ 14,670.57 ล้านบาท ให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง (PPP) ในโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ตามโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง หรืออุโมงค์ป่าตอง เป็นระยะทาง 3.98 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 จนถึงวันสุดท้าย วันที่ 25 มกราคม 2566 มีบริษัทมาซื้อซองประกวดราคา มากถึง 13 ราย

อย่างไรก็ดี จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. กำหนดที่ กทพ.รับซองเอกสารข้อเสนอ ปรากฏว่าไม่มีเอกชนรายใดมายื่นซอง และทางคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 พระราชบัญญัติร่วมทุน 2562 จะต้องพิจารณาดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขกฎเกณฑ์การประมูลใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กำหนดเขตเวนคืนที่ดินโครงการอุโมงค์ป่าตอง