ราชกิจจาฯ ประกาศ สลากเกินราคา ระเบียบใหม่ลดรางวัลนำจับ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบใหม่ ลดรางวัลนำจับ สลากเกินราคา เจ้าหน้าที่-ผู้แจ้งได้ไม่เกิน 500 บาท/คดี

วันที่ 7 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2566 ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรับบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560

เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือข้อ 5 ระบุว่า สำนักงานจะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย ดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 500 บาท

การจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมในหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกัน กรณีดำเนินการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัน เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด

Advertisement

2.ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 500 บาท

การจ่ายเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่จับกุมในหน่วยงานหรือส่วนงานเดียวกัน กรณีดำเนินการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคารายเดียวกัน เกินกว่า 1 ครั้ง ให้มีสิทธิรับเงินรางวัลนำจับ 1 ครั้งต่องวด การจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาให้แก่ผู้แจ้งความนำจับหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานจะโอนเงินผ่านธนาคารไปยังเจ้าหน้าที่ และผู้แจ้งความนำจับ

การออกระเบียบฉบับใหม่ ยังมีผลให้มีการ ยกเลิกระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่จับกุมคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท ส่วนผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท