โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีต สส.ภูมิใจไทย-ถอดยศทหารเพิ่ม

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชฯ นายสำลี รักสุทธี อดีต สส.ภูมิใจไทย เหตุมีคดีอาญา ต้องคดีลักทรัพย์ และต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก สมาชิกภาพ สส. สิ้นสุดลง และเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติตามระเบียบสำนักนายกฯ และโปรดเกล้าฯให้ถอด ร้อยตรีประวิทย์ ศิริเพ็ญโสภา ออกจากยศทหาร เหตุประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจานุเษกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สำหรับ ประกาศฉบับแรก เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่ง นายสำลี รักสุทธี ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ดังนี้

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบุคคลดังกล่าวสิ้นสุดลง นับแต่วันเลือกตั้ง คือ วันที่ 24 มีนาคม 2562 ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และตริตาภรณ์มงกุฎไทย เนื่องจาก ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี และถูกกำหนดเงื่อนไข คุมประพฤติ 1 ปี ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคามในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.4064/2561

และคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ.134/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่อง ลักทรัพย์ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีเป็นผู้ประพฤติตนไม่สมเกียรติ ตามข้อ 7 (8) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 และนายสำลี รักสุทธี เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพ สส.ของนายสำลี รักสุทธี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101(6) ประกอบมาตรา 98(10) จากเหตุเคยต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดมหาสารคาม ในคดีหมายเลขดำที่ อ.4064/2561 คดีหมายเลขแดง ที่ อ.134/2562 อันถึงที่สุดว่า กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 24 มี.ค. 2562

เนื่องจากคดีดังกล่าวมีคำพิพากษาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งนายสำลีย่อมรู้ตัวอยู่แล้วว่า กรณีดังกล่าวเป็นลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ยังคงลงสมัคร เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายสำลีสิ้นสุดแล้ว ให้ถือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเป็นวันที่ตำแหน่ง สส.ว่างลง

สำหรับประกาศอีกฉบับ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรีประวิทย์ ศิริเพ็ญโสภา นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหาร และบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหารระดับสัญญาบัตร จำนวน 13 ราย ใน 4 สังกัด ได้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เรียกคืนเครื่องราชฯ สำลี

ราชกิจจาฯ-ถอดยศทหารเพิ่ม 1 ราย 21 สิหาคม