โปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้ง ตุลาการศาลทหารสูงสุด รวม 63 ราย

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 63 ราย เหตุมีตุลาการศาลทหารเกษียณและปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 63 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นั้น เนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ และปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่น

ซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตาแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน และแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารสูงสุด จำนวน 63 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
2. พลเอก คงชีพ ตันตระวาณิชย์
3. พลเอก ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา
4. พลเอก ธนภัทร ณิยกูล
5. พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง
6. พลเอก จิรวิทย์ เตชจรัสศรี
7. พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์
8. พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี
9. พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย
10. พลโท พิสิษฐ์ นพเมือง
11. พลตรี อัมรินทร์ บุณยะวิโรจ
12. พลตรี ชัชกุล รัตนไพบูลย์
13. พลตรี ณครสม เนาวบุตร
14. พันเอก ขจรเกียรติ เอี๊ยะคะนอง
15. พันเอก วรพล นิยมเสน

ดูประกาศฉบับเต็ม

ประกาศราชกิจจา โปรดเกล้าฯ ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด