ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ รวม 9 ราย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 มหาวิทยาลัย  รวม  9 ราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วันที่ 16 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ความว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 8 ราย ดังนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์ สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์นรินทร์ เพชร์โรจน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.รองศาสตราจารย์เหยียน จ้าว สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563

2.รองศาสตราจารย์ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564

3.รองศาสตราจารย์ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564

4.รองศาสตราจารย์เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

5.รองศาสตราจารย์สุพินดา ชูสกุล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์แคทลียา ปัทมพรหม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจาฯ ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น

สังกัดวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ดำรงตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สังกัดวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 5 มหาวิทยาลัย รวม 9 ราย