โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศทหารสัญญาบัตร-เรียกคืนเครื่องราชฯ รวม 13 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา รวม 13 ราย เหตุกระทำผิดวินัยทหาร ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 13 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501

ประกอบระบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 13 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย

1. พันเอก พิสิษฐ์ หรือกฤตนัย หรือธีวุฒิ หรือภัทระ อมรวิสัยสรเดช ออกจากยศทหารตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิต ในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

สังกัดกองทัพบก

2. พันโท กัมพล หรือนพดล เกตุดา ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

3. พันโท วาทิน ปรุงชัยภูมิ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

4. พันตรี สมชาย เชียงเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

5. ร้อยเอก ดวงจันทร์ นาใจ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ในความผิดเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

6. ร้อยเอก ทองเริ่ม แสงนาค ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานฉ้อโกง ปลอมเอกสารราชการ และใช้เอกสารราชการปลอม คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

7. ร้อยโท กฤตานนท์ หรือสมชาย สุนทรวงค์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2562 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ฐานความผิดต่อเจ้าพนักงานกรรโชกทรัพย์ คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญทองช้างเผือก

8. ร้อยโท ณัฐเศรษฐกิจ ศิระมั่งมูล หรือพงษ์ศิริ บัวขาว ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

9. ร้อยโท สุกรี อุ่นอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

10. ร้อยโท รุ่งโรจน์ ฤกษ์สังเกตุ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

11. ร้อยตรี สุรชัย กลิ้งฝอย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพเรือ

12. นาวาโท ภรเดช อำนวยพร ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา

สังกัดกองทัพอากาศ

13. นาวาอากาศตรี สรคม มะลิอ่อน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 13 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ราชกิจจา-ถอดยศทหาร

02-ราชกิจจาฯ ถอดยศทหาร

03-ราชกิจจาฯ-ถอกยศทหาร