ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ อนุมัติพระราชกำหนด 2 ฉบับ

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯออกประกาศด่วน เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการอนุมัติพระราชกำหนด 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 และ พ.ร.ก.การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ขึ้นประกาศด่วนบนหน้าเว็บไซต์ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามในประกาศ

ด่วน! ประกาศราชกิจจาฯล่าสุด พ.ร.ก. 2 ฉบับ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอ

1. พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 (อ่านรายละเอียดท้ายข่าว)

2. พระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ. 2566

จำนวน 2 ฉบับ ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน 2 ฉบับดังกล่าว และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ฉบับดังกล่าวแล้ว

จึงประกาศมาตามความในมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำหรับ พระราชกำหนด หมายถึง กฎหมายรูปแบบหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญวางไว้ว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ

หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยการภาษีอากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับ เพื่อรักษาประโยชน์ของแผ่นดิน พระราชกำหนดมีผลใช้บังคับได้ดังพระราชบัญญัติ ดังนั้นพระราชกำหนดจึงแก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกพระราชบัญญัติได้

สำนักนายกฯออกประกาศ อนุมัติพระราชกำหนด 2 ฉบับ