โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ และ ศาลยุติธรรม 2 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 2 ราย

วันที่ 16 ตุลาม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับแรก เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม มีใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธานี สิงหนาท ข้าราชการตุลาการ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้โอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ส่วนประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร ข้าราชการ ศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่งข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
คดีชำนัญพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566