โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 114 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล จำนวน 114 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศตำรวรชั้นนายพล โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 114 ราย ดังนี้

1.พลตำรวจโท ไกรบุญ ทรวดทรง เป็น พลตำรวจเอก
2. พลตำรวจโท ธนา ชูวงศ์ เป็น พลตำรวจเอก
3. พลตำรวจโท สราวุฒิ การพานิช เป็น พลตำรวจเอก
4. พลตำรวจตรี กฤตธาพล ยี่สาคร เป็น พลตำรวจโท
5. พลตำรวจตรี กฤษกร พลีธัญญวงศ์ เป็น พลตำรวจโท
6. พลตำรวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ เป็น พลตำรวจโท
7. พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก เป็น พลตำรวจโท
8. พลตำรวจตรี ฐากูร นัทธีศรี เป็น พลตำรวจโท
9. พลตำรวจตรี นิตินันท์ เพชรบรม เป็น พลตำรวจโท
10 . พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี เป็น พลตำรวจโท
11. พลตำรวจตรี พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ เป็น พลตำรวจโท
12. พลตำรวจตรี พิสิฐ ตันประเสริฐ เป็น พลตำรวจโท
13. พลตำรวจตรี ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ เป็น พลตำรวจโท
14. พลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต เป็น พลตำรวจโท
15. พลตำรวจตรี วัชรินทร์ พิภพมงคล เป็น พลตำรวจโท
16. พลตำรวจตรี วัฒนา ยี่จีน เป็น พลตำรวจโท
17. พลตำรวจตรี ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ เป็น พลตำรวจโท
18. พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ เป็น พลตำรวจโท
19. พลตำรวจตรี สยาม บุญสม เป็น พลตำรวจโท
20. พลตำรวจตรี สิทธิชัย โล่กันภัย เป็น พลตำรวจโท

พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 13 พ.ย.566

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดที่นี่