เศรษฐา ลงนามประกาศ ตั้งที่ปรึกษาและกรรมการในบอร์ดบีโอไอ 14 คน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) รวม 14 คน มีทั้งนักการเมือง ข้าราชการประจำ และภาคเอกชน มีผลทันที

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รวม 14 คน ลงนามโดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสิบคนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นกรรมการและเลขานุการ และนายกรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินห้าคนเป็นที่ปรึกษาได้

               

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จึงให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
3. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
4. นายพิชัย ชุณหวชิร
5. นายลวรณ แสงสนิท  ปลัดกระทรวงการคลัง
6. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
7. นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
8. นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
10. นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
11. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12. นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย
13. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
14. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาบีโอไอ

ประกาศสำนักนายกฯ ตั้งที่ปรึกษาบีโอไอ