นิรโทษกรรม คสช.ซ้ำ!! โอนคดีศาลทหารไปศาลยุติธรรม เช็ก 66 คำสั่ง “ประยุทธ์1″นัดสุดท้าย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น 66 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 ก.ค. 2562

เป็นคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ยืนยันซ้ำให้มีการ “นิรโทษกรรม” คสช.เอง โดยระบุว่า “การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศหรือคำสั่งนั้นๆ สิ้นผลใช้บังคับ โดยให้การกระทำและการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทำ และการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฏหมายตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

“คำสั่ง” ส่งท้ายการเปลี่ยนผ่านจาก “คสช.” สู่รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 2” ระบุเหตุผลว่า “ขณะนี้การดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับได้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว และเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้”

หัวหน้า คสช. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีคำสั่ง ดังนี้ ยกเลิกประกาศหัวหน้า คสช. 28 ฉบับ, ยกเลิก คำสั่ง คสช 29 ฉบับ, ยกเลิก คำสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ, ยกเลิก ประกาศ คสช. 4 ฉบับ

และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร พร้อมกำหนดให้บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า ไม่ว่ากระทำก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคดีที่อยู่ในชั้นศาลทหาร ให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ทำไปในศาลทหารก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ในรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 1” ได้ออก ประกาศและคำสั่ง คสช. 456 ฉบับ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย เคยสรุปไว้ว่า “มีประกาศและคำสั่งจำนวน 246 ฉบับที่ไม่ต้องพิจารณาทบทวนยกเลิกแล้ว เนื่องจากมีการยกเลิก หรือสิ้นผลเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจและสิ้นผลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีประกาศและคำสั่ง คสช. ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้คงไว้จำนวน 65 ฉบับ แต่รัฐบาลหน้ามีสิทธิที่จะเสนอปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อใดก็ได้”

ในรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 2” จึงมีประกาศและคำสั่งคสช. อีก 65 ฉบับ “ตามความจำเป็น” เช่น เช่น เรื่อง IUU การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เรื่องการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านมาตรฐานการบินที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เหล่านี้อาจจะให้ถ่ายโอนไปเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปกติ หรืออาจจะ “ยกเลิก” ในภายหลังได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/ 2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น  และบางคำสั่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยคำสั่งที่ยกเลิกมีประมาณ 66 คำสั่ง รวมถึงคำสั่งแนบท้ายบัญชีด้วย

สำหรับประกาศหรือคำสั่งสำคัญๆ ที่ยกเลิก เช่นเรื่อง การกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร  การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร การจัดระเบียบและแก้ปัญหา ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ รวมถึงเรื่องการโอนย้ายข้าราชการ เป็นต้น

คลิกอ่านคำสั่งทั้งหมดที่นี่

Previous article“หญิงหน่อย” โต้ “บิ๊กตู่” อย่าผวา การใช้สภาล้มรัฐบาล คือสิ่งที่ถูกต้อง
Next articleบริษัทเกมญี่ปุ่น “นินเทนโด” รายล่าสุดเตรียมย้ายไป “เวียดนาม” ปีนี้