นิรโทษกรรม คสช.ซ้ำ!! โอนคดีศาลทหารไปศาลยุติธรรม เช็ก 66 คำสั่ง “ประยุทธ์1″นัดสุดท้าย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่หมดความจำเป็น 66 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 ก.ค. 2562

เป็นคำสั่ง คสช. ฉบับนี้ยืนยันซ้ำให้มีการ “นิรโทษกรรม” คสช.เอง โดยระบุว่า “การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคำสั่งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทำหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศหรือคำสั่งนั้นๆ สิ้นผลใช้บังคับ โดยให้การกระทำและการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทำ และการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฏหมายตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

“คำสั่ง” ส่งท้ายการเปลี่ยนผ่านจาก “คสช.” สู่รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 2” ระบุเหตุผลว่า “ขณะนี้การดำเนินการตามประกาศและคำสั่งบางฉบับได้ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว และเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้”

หัวหน้า คสช. จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มีคำสั่ง ดังนี้ ยกเลิกประกาศหัวหน้า คสช. 28 ฉบับ, ยกเลิก คำสั่ง คสช 29 ฉบับ, ยกเลิก คำสั่งหัวหน้า คสช. 4 ฉบับ, ยกเลิก ประกาศ คสช. 4 ฉบับ

และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร พร้อมกำหนดให้บรรดาการกระทำความผิดตามประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า ไม่ว่ากระทำก่อนหรือหลังคำสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนคดีที่อยู่ในชั้นศาลทหาร ให้โอนคดีไปยังศาลยุติธรรม แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาที่ทำไปในศาลทหารก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
ทั้งนี้ ในรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 1” ได้ออก ประกาศและคำสั่ง คสช. 456 ฉบับ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย เคยสรุปไว้ว่า “มีประกาศและคำสั่งจำนวน 246 ฉบับที่ไม่ต้องพิจารณาทบทวนยกเลิกแล้ว เนื่องจากมีการยกเลิก หรือสิ้นผลเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจและสิ้นผลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีประกาศและคำสั่ง คสช. ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้คงไว้จำนวน 65 ฉบับ แต่รัฐบาลหน้ามีสิทธิที่จะเสนอปรับเปลี่ยนแก้ไขเมื่อใดก็ได้”

ในรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ 2” จึงมีประกาศและคำสั่งคสช. อีก 65 ฉบับ “ตามความจำเป็น” เช่น เช่น เรื่อง IUU การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว เรื่องการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านมาตรฐานการบินที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เหล่านี้อาจจะให้ถ่ายโอนไปเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปกติ หรืออาจจะ “ยกเลิก” ในภายหลังได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/ 2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจำเป็น  และบางคำสั่งได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยคำสั่งที่ยกเลิกมีประมาณ 66 คำสั่ง รวมถึงคำสั่งแนบท้ายบัญชีด้วย

สำหรับประกาศหรือคำสั่งสำคัญๆ ที่ยกเลิก เช่นเรื่อง การกำหนดให้คดีอยู่ในอำนาจของศาลทหาร  การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร การจัดระเบียบและแก้ปัญหา ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ รวมถึงเรื่องการโอนย้ายข้าราชการ เป็นต้น

คลิกอ่านคำสั่งทั้งหมดที่นี่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ