เงินอุดหนุนบุตร : ระงับสิทธิรับเงิน 5 กรณี มีอะไรบ้าง

เงินอุดหนุนบุตร

โครงการเงินอุดหนุนบุตร แจ้ง 5 กรณี “ระงับสิทธิรับเงิน” ย้ำผู้ปกครอง หมั่นตรวจสอบข้อมูล บัญชีธนาคาร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร เผยแพร่ข้อมูล หัวข้อเรื่อง การระงับสิทธิในการรับเงินอุดหนุน สามารถกระทำได้ 5 กรณี ดังนี้

1. เด็กแรกเกิดอายุครบ 6 ปี

2. เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย

3. ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิเป็นหนังสือ

4. ขาดคุณสมบัติตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562

5. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้มีสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่อนุมัติการจ่ายเงินครั้งแรก

ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรหมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุน ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สำหรับการโอนเงินรอบเดือนธันวาคม 2564 จะได้รับโอนเงินวันที่ 9 ธันวาคม 2564


เงินอุดหนุนบุตร