กอ.รมน.เปิดเว็บแจ้งพิกัด “บ่อน” ลดเสี่ยงโควิด

บ่อน การพนัน
(แฟ้มภาพ) ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาในข่าว

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่งหนังสือแจ้งท้องถิ่นชักชวนประชาชนชี้พิกัดบ่อนพนันผ่านระบบออนไลน์ อ้างลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส่งหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขยายแอปพลิเคชั่นการแจ้งเหตุสถานที่เล่นการพนันให้กับอำเภอ ตำบล และผู้นำชุมชน

ผู้ที่พบเบาะแสสามารถสแกน QR CODE หรือคลิกลิงก์ survey123.arcgis.com เพื่อแจ้งเบาะแสสถานที่เล่นการพนันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการกระทำความผิดและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19

ดังเช่น ร.ต.ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงนามหนังสือประชาสัมพันธ์ระบบแอป รับแจ้งเหตุสถานที่เล่นการพนันถึงนายอำเภอทุกอำเภอเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 (เอกสารด้านล่าง)

สำหรับการใช้งานระบบแจ้งเบาะแสสถานที่เล่นการพนัน เมื่อเข้าสู่ระบบจะแสดงแบบฟอร์มการแจ้งเหตุให้กรอกข้อมูล ดังนี้

 • แจ้งหน่วยงานนำเข้าข้อมูล
 • แจ้งตำแหน่งสถานที่เล่นการพนัน โดยสามารถค้นหาที่อยู่หรือสถานที่ในช่องค้นหา
 • แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) เช่น ชื่อเจ้าของสถานที่เล่นการพนัน
 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุ (จุดสังเกต)
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • รูปภาพสถานที่
 • วิดีโอเพิ่มเติมขนาดไม่เกิน 10 MB
 • ประเภทการพนัน
 • ประเภทการพนันอื่น ๆ
 • ขนาดบ่อนการพนัน
 • ที่อยู่ของบ่อนการพนัน ได้แก่ จังหวัด อำเภอ ตำบล
 • แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง (ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ)
 • ข้อเสนอแนะในการแจ้งข้อมูล
 • วันเวลาที่แจ้ง

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478

สำหรับการเปิดสถานที่เล่นการพนัน หากจะดำเนินการให้ถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เจ้าของสถานที่บ่อนการพนันจะต้องมีใบอนุญาตที่มีการกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

 • ต้องระบุข้อจำกัดและเงื่อนไขของการเล่นพนันโดยชัดแจ้ง
 • สถานที่ วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่อนุญาตให้เล่น ถ้าเป็นใบอนุญาตสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ และสวีป ให้ระบุจำนวนสลากที่จะขายกับสถานที่ วัน และเวลาที่จะออกด้วย
 • จำนวนบุคคลผู้จะเข้าเล่นมีกำหนดหรือไม่ และไม่ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นด้วย เว้นแต่การเล่นตามบัญชี ข. หมายเลข 16 (สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค ให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง)

พระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 4 ได้แบ่งรูปแบบการพนันออกเป็น 2 บัญชี ได้แก่ บัญชี ก. และบัญชี ข.

บัญชี ก. : ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใด

ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ แต่เมื่อรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า ณ สถานที่ใดสมควรจะอนุญาตภายใต้บังคับเงื่อนไขให้มีการเล่นชนิดใดก็อนุญาตได้โดยออกพระราชกฤษฎีกา 

บัญชี ข. : การเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้

จะจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นทางนำมาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้จัดโดยทางตรงหรือทางอ้อมได้ ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้ หรือกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต


ทั้งนี้ การเล่นที่ระบุไว้ในบัญชี ข. จะพนันกันได้เฉพาะเมื่อมีใบอนุญาตให้จัดขึ้น หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต