เปิดประวัติพระสงฆ์ 5 รูป กรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่

5 มส

เปิดประวัติ พระสงฆ์ 5 รูป นั่งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดปัจจุบัน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ชุดใหม่ จำนวน 20 รูป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

 1. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 2. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 3. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 5. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 6. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 7. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
 8. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 9. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 10. พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 11. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 12. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 13. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 14. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 15. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 16. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 17. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 18. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร
 19. พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
 20. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในจำนวนกรรมการมหาเถรสมาคมทั้ง 20 รูปนั้น มี 5 รูป ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฯ รูปใหม่ โดยมีประวัติดังนี้

1. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร

พระพรหมกวี มีนามเดิมว่า ประกอบ วงศ์พรนิมิตร เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม ตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม 2498 ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร บิดาชื่อ นายวงษ์ วงศ์พรนิมิตร มารดาชื่อ นางกิมล้วน วงศ์พรนิมิตร ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น พงศ์สันต์

บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2509 ณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พระสมุทรคุณาจารย์ (ฮะ จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แขวงมพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2519

โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระธรรมธีรราชมหามุนี (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า “ธมฺมเสฏฺโฐ”

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

 • พ.ศ.2529 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 • พ.ศ.2531-2540 เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ.2540 เป็น รองเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ.2542 เป็น พระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.2544 เป็น กรรมการความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
 • พ.ศ.2545-2561 เป็นเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ.2545 เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
 • พ.ศ.2553 เป็น กรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)
 • พ.ศ.2561 เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 13 เจ้าคณะภาค 3

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.2519 เป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค
 • 5 ธันวาคม 2530 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวราลังการ
 • 5 ธันวาคม 2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2541 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2546 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเจดีย์ ศรีปริยัติโกศล โสภณธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2557 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมกวี สีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจวิธาน ไพศาลปริยัตินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระพรหมกวี

2. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร

พระธรรมวิสุทธาจารย์ นามเดิม แสวง นามสกุล ลูกอินทร์ ฉายา ธมฺเมสโก เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2494 ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นบุตรของนายเชื่อม และนางเสมอ ลูกอินทร์

เมื่ออายุได้ 10 ปี บรรพชาเป็นสามเณรครั้งแรก ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ 15 ปี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2515 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์

การปกครองคณะสงฆ์

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สมณศักดิ์

 • 5 ธันวาคม 2532 เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์
 • 5 ธันวาคม 2536 เป็นพระราชาคณะปลัดขวาที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์
 • 5 ธันวาคม 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2549 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 มิถุนายน 2564 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล วิมลธรรมปยุต วิสุทธศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พระธรรมวิสุทธาจารย์

 

3. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

พระธรรมวชิรมุนี วิ. มีนามเดิมว่า บุญชิต สุดโปร่ง เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2503 ณ บ้านเลขที่ 85 หมู่ 1 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น บิดาชื่อ นายอินทร์ สุดโปร่ง มารดาชื่อ นางที สุดโปร่ง

บรรพชา (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2514 ณ วัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกศรี อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น โดยมี พระครูสิริสารธรรม (เหลา ปญฺญาธโร) เป็นพระอุปัฌชาย์

บรรพชา (ครั้งที่ 2 ตามธรรมเนียมวัด) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2520 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.5) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2526 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.8) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัฌชาย์ พระธรรมวิสุทธาจาย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.5) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชสารเวที วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเมือง จ.ขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจารย์ พระธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.9) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนจารย์

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.2528 เป็น เปรียญธรรม 9 ประโยค
 • 5 ธันวาคม 2541 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระศรีวรญาณ [2]
 • 5 ธันวาคม 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชสิทธิมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 28 กรกฎาคม 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวิสุทธิมุนี วิปัสสนาวิธีวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 มิถุนายน 2564 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แหล่งข้อมูล : https://sangkhatikan.com

พระธรรมวชิรมุนี

 

4. พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

พระเทพญาณวิศิษฏ์ มีนามเดิมว่า ชัยทวี ปัญเศษ เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปีจอ ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2489 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จ.สกลนคร

บรรพชา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2501
อุปสมบท เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.2519 เป็น เปรียญธรรม 3 ประโยค
 • พ.ศ.2521 เป็น พระครูธรรมธร
 • พ.ศ.2522 เป็น พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
 • พ.ศ.2524 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิสุทธิญาณสุนทร
 • พ.ศ.2529 เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • 5 ธันวาคม 2534 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณเวที
 • 5 ธันวาคม 2543 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ นวกิจจกัมมการี สุธีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แหล่งข้อมูล : https://sangkhatikan.com

พระเทพญาณวิศิษฏ์

5. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

พระเทพคุณาภรณ์ มีนามเดิมว่า โสภณ พุ่มพวง เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2506 ณ บ้านกาหลง จ.สมุทรสาคร

ฝ่ายปกครอง

 • พ.ศ.2544 เป็น เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
 • พ.ศ.2549 เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 • พ.ศ.2549-2557 เป็น รองเจ้าคณะภาค 13
 • พ.ศ.2557 เป็น รองเจ้าคณะภาค 14
 • พ.ศ.2561 เป็น รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าคณะภาค 13

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.2536 เป็น เปรียญธรรม 9 ประโยค
 • 5 ธันวาคม 2541 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวชิรโมลี
 • 5 ธันวาคม 2546 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 5 ธันวาคม 2551 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพคุณาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แหล่งข้อมูล : https://sangkhatikan.com