โปรดเกล้าฯ 20 กรรมการ มส. “สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จธงชัย-สมเด็จสุชิน” ร่วม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สมเด็จพระวันรัต-สมเด็จธงชัย-สมเด็จสุชิน ร่วม 20 กรรมการมหาเถรสมาคม

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ ว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 นั้น

บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน 20 รูป (ประกาศด้านล่าง)