กทม. โต้ “สุชัชชวีร์” แจงปมค่าอาหารเช้า-กลางวัน อนุบาล-ม.6

อาหารกลางวันเด็ก กทม.

กทม. โต้ “สุชัชชวีร์” แจงค่าอาหารเช้า-กลางวันทุกชั้นอนุบาล-ม.6 วันละ 40 บาท ไม่ใช่ 20 บาท

10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กล่าวชี้แจง ชี้แจงกรณี ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณอาหารเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.คนละ 20 บาท อาจส่งผลต่อโภชนาการของเด็กในกรุงเทพฯ ว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน พร้อมทั้งให้ข้อมูลดังนี้

กรุงเทพมหานครได้จัดสรรค่าอาหารเพิ่มให้เด็กนักเรียนโรงเรียน กทม. ทั้งอาหารมื้อเช้าและมื้อกลางวันทุกชั้น ตั้งแต่อนุบาล – ม.6 วันละ 40 บาท โดยอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในสังกัด จำนวน 437 โรงเรียน คนละ 25 บาท/วัน

               

ในส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวันสมทบเพิ่ม คนละ 4 บาท/วัน จากที่ได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาล 21 บาท รวมเป็น 25 บาท/วัน ซึ่งเท่ากับค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ กทม. ได้จัดสรรให้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ ยังจัดสรรอาหารเช้าให้เด็กนักเรียนในสังกัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกคนละ 15 บาท/วันด้วย

ในส่วนของคุณภาพอาหารนั้น ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ใช้ระบบ Thai School Lunch for BMA โดยมีการกำกับ ติดตาม และควบคุมการปฏิบัติงานของโรงเรียนในการจัดหาอาหาร ควบคุมเมนูหรือรายการอาหารให้มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ และถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยเน้นให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนมีความเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงวัย

Advertisement