ครม.อนุมัติค่าเสี่ยงภัยโควิด-จัดซื้อยาแพกซ์โลวิด รวม 8,000 ล้านบาท

ครม.อนุมัติงบกลาง 8,458.38 ล้านบาท จ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด-จัดซื้อยาแพกซ์โลวิด

วันที่ 22 มีนาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

ซึ่งจะโดยจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7,777.09 ล้านบาท กรมการแพทย์ 626.53 ล้านบาท กรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.53 ล้านบาท และกรมอนามัย 13.37 ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 นอกสถานพยาบาล ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา และจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอมาเพื่อรักษาประชาชน


ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษาโควิดอยู่หลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์, เรมดิซิเวียร์ และล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายาแพกซ์โลวิด ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไฟเซอร์ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไป