ประกันสังคมลดหักเงินสมทบ ม.33-39-40 รวม 3 เดือน เหลือเงินเท่าไร

ประกันสังคม

เช็กเงินคงเหลือ “ประกันสังคม” หักเงินสมทบเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 เยียวยาช่วงโควิด

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบลดอัตราส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 33, 39 และ 40 เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565

“ประชาชาติธุรกิจ” คำนวณฐานเงินเดือน หลังจากหักเงินสมทบมาให้ทราบว่า จะต้องจ่ายเงินเท่าไร และจะมีเงินเหลือเงินเท่าไรในแต่ละเดือน ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33-นายจ้าง

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 คือ ผู้ที่มีนายจ้าง หรืออยู่ในระบบบริษัท (พนักงานประจำ) ปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 1% ต่อเดือน ซึ่งเดิมทีถูกหักเงิน 5% หรือ คำนวณโดย นำ “เงินเดือน” คูณ “5%” จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน

  • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)
  • เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 1% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 150 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออก ไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่

Advertisment

รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ เหลือเดือนละ 1.9% จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น

  • เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 1.9% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 91.2 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

ผู้ประกันตน ม.40

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คือ ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นลูกจ้างบริษัท หรือมีนายจ้าง ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมถึงไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 3 อัตรา ดังนี้

  • อัตราเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
  • อัตราเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
  • อัตราเดิมจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน อัตราลดเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร