ราชกิจจาฯประกาศ คำสั่ง ศบค. แบ่งพื้นที่สีควบคุมโควิด มีผล 1 เม.ย. 2565

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2565 เวลา 06.00 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค. ปรับระดับพื้นที่สี ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 นี้ เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย

จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนด เป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว ตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้าย คําสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

อ่านประกาศฉบับเต็ม 

ราชกิจจานุเบกษา ศบค.


สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แนบท้ายคําสั่ง ศบค. ที่ 6/2565 หรือ โซนสีโควิด ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด

 1. จังหวัดตาก
 2. จังหวัดนครนายก
 3. จังหวัดนครปฐม
 4. จังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้นอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอวังน้ำเขียว และอําเภอสีคิ้ว)
 5. จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 7. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตําบลหัวหินและตําบลหนองแก)
 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ยกเว้นอําเภอพระนครศรีอยุธยา)
 9. จังหวัดพัทลุง
 10. จังหวัดพิจิตร
 11. จังหวัดพิษณุโลก
 12. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
 13. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
 14. จังหวัดราชบุรี
 15. จังหวัดสงขลา
 16. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 17. จังหวัดสมุทรสาคร
 18. สุราษฎร์ธานี
 19. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)
 20. จังหวัดอุตรดิตถ์

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด

 1. จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. จังหวัดกําแพงเพชร
 3. จังหวัดขอนแก่น (ยกเว้นอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 4. จังหวัดจันทบุรี (ยกเว้นอําเภอเมืองจันทบุรี และอําเภอท่าใหม่)
 5. จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. จังหวัดชัยนาท
 7. จังหวัดชัยภูมิ
 8. จังหวัดชุมพร
 9. จังหวัดเชียงราย (ยกเว้นอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง อําเภอพาน อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเวียงป่าเป้า)
 10. จังหวัดตรัง
 11. จังหวัดตราด (ยกเว้นอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 12. จังหวัดนครพนม
 13. จังหวัดนครสวรรค์
 14. จังหวัดนราธิวาส
 15. จังหวัดน่าน
 16. จังหวัดบึงกาฬ
 17. จังหวัดปราจีนบุรี
 18. จังหวัดปัตตานี
 19. จังหวัดเพชรบูรณ์
 20. จังหวัดแพร่
 21. จังหวัดพะเยา
 22. จังหวัดมหาสารคาม
 23. จังหวัดมุกดาหาร
 24. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 25. จังหวัดยะลา
 26. จังหวัดยโสธร
 27. จังหวัดร้อยเอ็ด
 28. จังหวัดลพบุรี
 29. จังหวัดลําปาง
 30. จังหวัดลําพูน
 31. จังหวัดเลย (ยกเว้นอําเภอเชียงคาน)
 32. จังหวัดศรีสะเกษ
 33. จังหวัดสกลนคร
 34. จังหวัดสตูล
 35. จังหวัดสมุทรสงคราม
 36. จังหวัดสระแก้ว
 37. จังหวัดสระบุรี
 38. จังหวัดสิงห์บุรี
 39. จังหวัดสุโขทัย
 40. จังหวัดสุพรรณบุรี
 41. จังหวัดสุรินทร์ (ยกเว้นอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 42. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 43. จังหวัดหนองบัวลําภู
 44. จังหวัดอ่างทอง
 45. จังหวัดอุทัยธานี
 46. จังหวัดอุบลราชธานี
 47. จังหวัดอํานาจเจริญ

พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว 26 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดกาญจนบุรี
 4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปือยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 5. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอําเภอเมืองจันทบุรี และอําเภอท่าใหม่)
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง อําเภอพาน อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเวียงป่าเป้า)
 8. จังหวัดเชียงใหม่
 9. จังหวัดตราด (เฉพาะอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 10. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอวังน้ำเขียว และอําเภอสีคิ้ว)
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 13. จังหวัดปทุมธานี
 14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตําบลหัวหินและตําบลหนองแก)
 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอําเภอพระนครศรีอยุธยา)
 16. จังหวัดพังงา
 17. จังหวัดเพชรบุรี
 18. จังหวัดภูเก็ต
 19. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 20. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 21. จังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน)
 22. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 24. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 25. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 26. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ