กทม.เตือน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องขออนุญาต ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้

ร้านอาหาร ผับ บาร์

กทม.เตือนสถานบันเทิง  ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต้องขออนุญาตสำนักงานเขต ก่อนเปิดบริการ 1 มิ.ย.นี้  พร้อมประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+)

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงาน โดยอ้างการเปิดเผยของนายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ถึงการเตรียมความพร้อมสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่า จะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ดังนี้

1. สถานประกอบการต้องลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน ผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus (TSC 2+) และขออนุญาตก่อนเปิดดำเนินการ โดยสถานประกอบการต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมาตรการทางกฎหมายโดยเคร่งครัด

2. สำนักงานเขต ตรวจประเมินสถานประกอบการตาม COVID Free Setting เพื่อพิจารณาอนุญาตเปิดดำเนินการ และรายงานในระบบออนไลน์

และ 3. สำนักงานเขต ตรวจกำกับ ติดตามสถานประกอบการที่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด–19 อย่างเคร่งครัด

โดยแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2Plus สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน กำหนดมาตรการ 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) แบ่งเป็น ด้านสุขลักษณะและความปลอดภัย เช่น การทำความสะอาดพื้นที่ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่ใช้แก้วเดียวกัน ไม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการตรวจสอบผู้มารับบริการว่าได้รับวัคซีนครบถ้วน มาตรการด้านการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย 1 เมตร (กรณีมีการเล่นดนตรีเป็นวง ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะกับเวทีอย่างน้อย 5 เมตร)

และมาตรการด้านการระบายอากาศ ให้มีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอ กรณีอาคารปิดและมีระบบปรับอากาศ ควรเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลา

2. มาตรการสำหรับพนักงาน (COVID Free Personnel) ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น คัดกรองความเสี่ยงด้วยแอปพลิเคชัน Thai Save Thai ตรวจ ATK ทุก 7 วันและเมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยง

และ 3. มาตรการสำหรับผู้ใช้บริการ (COVID Free Customer) ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมถึงเข็มกระตุ้น

สำหรับกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวโซนสีฟ้า 17 จังหวัดที่ศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้เปิดให้บริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป และเมื่อรวมกับจังหวัดในพื้นที่สีเขียวจะมีจังหวัดที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสถานบันเทิงได้รวม 31 จังหวัด ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลือง 46 จังหวัดยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการ

“คงต้องย้ำเพราะหลายพื้นที่เฉลิมฉลองแล้วที่จะกลับมาเปิดได้ แต่ต้องย้ำว่า ศบค.อนุญาตพื้นที่สีฟ้านำร่องท่องเที่ยวสีฟ้าและสีเขียวที่เป็นพื้นที่สีเหลืองถือว่ายังไม่อนุญาต ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงอยู่ใน 46 จังหวัด ยังเปิดให้บริการสถานบันเทิงไม่ได้” แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวแถลงข่าวก่อนหน้านี้

พื้นที่สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง ตามมาตรการควบคุมโควิด-19