บุคลากร “การบิน” วิกฤตหนัก แอร์ไลน์ผนึกสถานศึกษาผลิตนักบิน-ช่าง

“นักบิน-ช่างซ่อมบำรุง” ยังวิกฤต ! หวั่นไม่เพียงพอรองรับแผนพัฒนาธุรกิจการบินใน “อีอีซี” ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “ไทยแอร์เอเชีย” ผนึก “ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ-บีเอซี” เปิดหลักสูตรเร่งผลิตช่างอากาศยาน รองรับแผนขยายฝูงบินไทยแอร์ฯ ฟาก “บินไทย” เตรียมเอ็มโอยูจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินร่วมสถาบันการบินพลเรือน

นายบัญญัติ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมการบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องพฤติกรรมการเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจ รวมทั้งช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของบริษัท

ปั้นหลักสูตร “ช่างอากาศยาน”

โดยปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีพนักงานในส่วนของการซ่อมบำรุงอากาศยาน 321 คน กำกับดูแลเครื่องบินแอร์บัส เอ320 จำนวน 54 ลำ (เป้าหมายเครื่องบินครบ 58 ลำ ณ สิ้นปี 2560) โดยสายการบินตั้งเป้าเพิ่มจำนวนช่างอากาศยานอีกประมาณ 100 คน ภายใน 3 ปีนี้

ที่ผ่านมาสายการบินได้เปิดรับสมัครช่างอากาศยานที่จบการศึกษาจากที่ต่าง ๆ แต่คุณสมบัติยังไม่ตรงและเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นสายการบินจึงได้วางแผนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนใน “หลักสูตรช่างอากาศยาน” ตามมาตรฐานขององค์การความปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรป หรือ EASA อยู่แล้ว รวมทั้งกับบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) สถาบันที่เปิดสอนด้านอากาศยานชั้นนำ เข้ามาเติมเต็มทางด้านภาคปฏิบัติ

Advertisment

โดยเชื่อมั่นได้ว่าหลักสูตรช่างอากาศยานภายใต้ความร่วมมือนี้จะผลิตช่างอากาศยานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชียตั้งเป้า

เตรียมรับมือยุทธศาสตร์”อีอีซี”

“เนื่องจากไทยแอร์เอเชียมีแผนขยายฝูงบินรับมอบเครื่องบินใหม่มาเรื่อย ๆ ประกอบกับทางรัฐบาลได้ผลักดันให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ สอดรับกับยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หากไม่เร่งเตรียมการล่วงหน้า บุคลากรด้านการบินอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ”

Advertisment

สำหรับหลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส.ในสาขาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าศึกษา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร จะเข้ารับการอบรมทักษะด้านงานซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 6 เดือน

จากนั้นจะเรียนในภาคปฏิบัติกับบีเอซี เป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้น นักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนและฝึกการปฏิบัติจริงหน้างานที่สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกงานทั้งสิ้น 12 เดือน

ทั่วโลกขาดบุคลากรการบิน

นายสาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยานชัดเจน ได้จัดตั้งสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขึ้น โดยได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 147 (EASA : องค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป) ก่อนเปิดหลักสูตรฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 66 CAT B 1.1 ขึ้นเมื่อปี 2559 แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตช่างอากาศยานออกสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอต่อความต้องการ

“ไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้อีกมากจากตัวเลขจำนวนเครื่องบินที่จะเข้ามาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่มีมากถึง1.2-1.3 หมื่นลำในอีก 20 ปีข้างหน้า เฉพาะเอเชียยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศ และรวมถึงฝ่ายช่างอากาศยานภาคพื้นกว่า 4 หมื่นคน ข้อมูลนี้ชี้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าไทยจะต้องเร่งผลิตบุคลากรรองรับทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเร่งด่วน”

ด้านนาวาอากาศโทปิยะตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) กล่าวเสริมว่า ปัญหาขาดแคลนนักบินและช่างซ่อมเครื่องบินนั้นมีอยู่ทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย เพราะทั้ง 2 อาชีพถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ทำให้ธุรกิจสายการบินต้องเร่งพัฒนาบุคลากรเพื่อสอดรับกับแผนขยายฝูงบินและความต้องการบินของผู้โดยสาร สำหรับกำลังการผลิตนักบินของบีเอซีอยู่ที่ปีละ 280-300 คนต่อปี โดยแบ่งเป็น 80-100 คนต่อปีที่ผลิตให้ไทยแอร์เอเชียภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ทำไปก่อนหน้านี้

เช่นเดียวกับบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ที่ล่าสุดเตรียมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางด้านการบินและอวกาศกับสถาบันการบินพลเรือนในวันที่5 กรกฎาคมนี้ด้วย