มั่นใจเนื้อหมูปลอดภัยยุคนิวนอร์มอล เลือกซื้อจากแหล่งจำหน่ายต้องได้มาตรฐาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความกังวลในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหาร ทำให้ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้บริโภค หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น

เนื้อหมู ถือเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญของผู้บริโภค คุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหมู   มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สายพันธุ์ของสุกร อาหารที่ใช้เลี้ยง การเลี้ยงดู   ที่สำคัญ  คุณภาพของเนื้อหมู  ต้องมาจากสุกรที่ดี ผู้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าปศุสัตว์ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของไทยมีการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกรอนามัย โดยมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรรายย่อย เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสุกรตลอดห่วงโซ่การผลิต มีการควบคุมดูแลการผลิตตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์สุขภาพดี ขั้นตอนชำแหละกระบวนการจัดการเนื้อสุกรที่ได้หลังการชำแหละ ไปจนถึงขั้นตอนของการเก็บรักษา จนถึงจุดจำหน่าย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

โดยเฉพาะบริษัทที่มีมาตรฐานสากลในการเลี้ยงและผลิตสุกร  มีการปรับปรุงฟาร์มสุกรเป็นโรงเรือนระบบปิด  ควบคุมอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ำ (EVAP) ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรค  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการส่งมอบเนื้อหมูที่สะอาด  ปลอดภัย และมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค

ความมั่นใจของผู้บริโภคด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของเนื้อหมู จำเป็นต้องมีการใช้ระบบประกันคุณภาพการผลิต ที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการผลิตอาหาร หรือโรงชำแหละหมู อย่างน้อยควรปรับปรุงให้มีการบังคับใช้ระบบปฏิบัติที่ดี (Good  Manufacturing  Practices) ในกระบวนการผลิต เป็นระบบพื้นฐาน หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพควรที่ส่งเสริมให้นำระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤตและควบคุมอันตราย (Hazard Analysis Critical Control  Point  : HACCP ) ในโรงฆ่าสัตว์และสถานประกอบการที่ผลิตอาหาร ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพการผลิตที่เป็นสากล

นอกจากนี้ การเลี้ยงสัตว์ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) กำลังเป็นกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจ ตามแนวคิดเนื้อสัตว์ที่ดี เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย มาจากสัตว์ที่มีสุขภาพดี อารมณ์ดี ซึ่งสิ่งเหล่าเป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ ยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์”  มีสุขภาพพื้นฐานที่ดี แข็งแรง สามารถเติบโตดีตามศักยภาพพันธุกรรมธรรมชาติ  เป็นการลดความเสี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ 

ในยุคการซื้อขายสินค้าวิถีใหม่ที่ทุกคนเน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ จุดจำหน่ายเนื้อสัตว์ก็มีความองค์ประกอบสำคัญสำหรับผู้บริโภคในการได้บริโภคเนื้อสุกรที่ปลอดภัย ดังนั้น สัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ของกรมปศุสัตว์ ที่รับรองจุดจำหน่ายเนื้อสุกร หมายถึงการเป็นสถานที่จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานการควบคุมเรื่องสุขลักษณะที่ดี และความปลอดภัยสินค้าเนื้อสัตว์ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่า จุดจำหน่ายเนื้อสุกรมีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบที่มาของเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบริโภคได้ 

อย่างไรก็ตาม เนื้อสุกรเป็นอาหารที่เน่าเสียง่าย ในการจ่ายตลาดจึงควรซื้อเนื้อสัตว์เป็นลำดับหลังสุด และนำภาชนะใส่น้ำแข็งไว้เก็บแช่เย็นเนื้อที่ซื้อระหว่างรอการจับจ่ายซื้อของก่อนและระหว่างเดินทางกลับบ้าน และรีบแช่เย็นเมื่อถึงบ้าน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากอันตรายด้านจุลินทรีย์และช่วยรักษาคุณภาพด้านอื่นด้วย

ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ