ครม.ไฟเขียว 5.5 พันล้านบาท ลากสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าโรงเรียน-โรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ครั้งที่ 4 วงเงิน 5,547,344,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ 2 กระทรวง 6 หน่วยงาน รวม 19 โครงการ

ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 5 โครงการ วงเงิน 2,254 ล้านบาท อาทิ โครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและปรับปรุงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีแบบเก่าให้เป็น Fiber Optic ไปยังโรงเรียนไม่น้อยกว่า 3,196 แห่ง และโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 812 แห่ง

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่งเสริมการเติบโต (Eco System) ของ Digital Startup โครงการ Coding Nation เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และโครงการพัฒนาจัดตั้งสถาบันไอโอที (IoT Institute) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต

และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 โครงการ วงเงิน 3,292 ล้านบาท อาทิ โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดับภูมิภาค โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถสร้างนวัตกรรมจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงาน สร้างเงิน ในทุกอำเภอในปี 61 และทุกตำบลในปี 623 โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศ