แคนดิเดตเลขาฯ กสทช. แสดงวิสัยทัศน์ 8 จาก 9 คน ยังไม่มีการคัดเลือก

กสทช. เลขาธิการ ประชุมบอร์ด

ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการ กสทช. แสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ 8 คน จากผู้สมัคร 9 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) และ กสทช.อีก 6 คน ได้มีการเข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) จำนวน 8 ราย จากผู้สมัครมีทั้งสิ้น 9 ราย ได้แก่

  1. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม
  2. ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)
  3. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. และรองเลขาธิการ กสทช.คนปัจจุบัน
  4. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช.
  5. พ.อ.ดร.ธนัทเมศร์ ภัทรณรงค์รัศม์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.
  6. รศ.พิสิฐ บุญศรีเมือง อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  7. นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)
  8. นางสุรางคณา วายุภาพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA
  9. นายพีระกันต์ แก้ววัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

โดยนายพีระกันต์เป็นผู้ที่ไม่ได้มาและไม่ได้แจ้งเงื่อนไขจะถูกตัดสิทธิตามเงื่อนไขรับสมัคร


ซึ่งการแสดงวิสัยทัศน์ในวันนี้ เป็นไปเพื่อให้ กสทช.แต่ละคนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป โดยวันนี้ยังไม่มีการลงมติหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. ณ สำนักงาน กสทช. และทางเว็บไซต์ http://www.nbtc.go.th ต่อไป