JAS คอนเฟิร์มขายหุ้น 3BB-หน่วยลงทุน JASIF 3.2 หมื่นล้านให้ AIS

AIS-3BB

จัสมินแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คอนเฟิร์มดีลขายหุ้น 99.87% ในบริษัท 3BB และหน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม JASIF 19% ให้ AIS สมบูรณ์แล้ว หลัง กสทช.มีมติอนุญาตควบรวมกิจการ  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของ TTTBB หรือ 3BB ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า

สืบเนื่องจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำ (ก) ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) ร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TTTBB คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 19,500 ล้านบาท

และ (ข) ธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) ร้อยละ 19.00 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของ JASIF คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 12,920 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัท ถืออยู่ทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุน”) ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (“AWN” ในเครือ AIS)

ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัท เข้าทำกับ AWN เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (“บันทึกข้อตกลง”) โดยความสำเร็จของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและหน่วยลงทุนนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสุดท้าย กล่าวคือ การได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”)

บัดนี้ กสทช.ได้มีมติอนุญาตให้ AWN เข้าทำธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ TTTBB ร้อยละ 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัทจึงได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนกับกลุ่ม AWN ตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้การโอนขายหุ้นและหน่วยลงทุนมีผลสมบูรณ์ต่อไป

ตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลง เงินปันผลจ่ายจาก JASIF หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่บริษัทได้รับจะถูกหักออกจากราคาซื้อขาย นอกจากนี้คู่สัญญาอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำรับรอง คำยืนยัน และข้อกำหนดต่าง ๆ ของสัญญาซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทได้ให้ไว้ตั้งแต่ขณะเข้าทำบันทึกข้อตกลง ซึ่งกลุ่มบริษัทและ AWN ตกลงจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันที่การซื้อขายหุ้นและหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ หากผลการตรวจสอบมีความคืบหน้าเป็นประการใด บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป