เปิด 10 กิจกรรมออนไลน์ในยุคนิวนอร์มอล ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมาแรง

ETDA เปิดผลสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตปี’64 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 10 ชั่วโมง 36 นาทีต่อวัน โดยกิจกรรมยอดนิยม คือ การติดต่อสื่อสาร พร้อมเปิด 10 กิจกรรมออนไลน์ในยุคนิวนอร์มอล พบการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังมาแรง

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กล่าวว่า จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2564 เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามทางออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่าง 44,545 คน ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบสำรวจฯ ส่วนใหญ่มีการใช้อินเทอร์เน็ต เฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 36 นาที โดยช่วงวันธรรมดา ที่ต้องเรียนหรือทำงาน จะใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง 55 นาที มากกว่าวันหยุดที่ใช้ 9 ชั่วโมง 49 นาที

กิจกรรมออนไลน์ที่นิยมทำมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การติดต่อสื่อสาร 77.0% อาจเพราะช่วงที่ผ่านมาหลายองค์กรต่างมีมาตรการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) และเรียนออนไลน์ เกือบ 100% จึงทำให้การสื่อสารอยู่ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ตามด้วยกิจกรรมดูรายการโทรทัศน์ ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ 62.4% ค้นหาข้อมูลออนไลน์ 60.1% อ่านข่าว บทความ หรือหนังสือ 54.2% และซื้อสินค้า บริการ 47.7%

ผลจากการสำรวจยังพบว่า สถานการณ์โควิดที่ยังไม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ 10 กิจกรรมที่จะกลายเป็นนิวนอร์มอลของผู้บริโภค มีดังนี้

  1. การซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุนออนไลน์ เช่น การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล กองทุนรวม หุ้น เป็นต้น มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นเทรนด์ที่อยู่ยาว
  2. การชำระค่าสาธารณูปโภคออนไลน์
  3. การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างบุคคล เช่น โอน ให้ยืมเงิน
  4. การชำระค่าสินค้า บริการออนไลน์
  5. การอ่านโพสต์ ข่าว บทความ หนังสือออนไลน์ (e-Book)
  6. การโอนเงิน บริจาคเงินออนไลน์ (e-Donation)
  7. การใช้บริการภาครัฐออนไลน์
  8. การขายอาหารเครื่องดื่มออนไลน์
  9. การค้นหาข้อมูลโดยการสั่งการด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ (Voice Command)
  10. การเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น