SUN ผนึก ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกร กู้ปลูก “ข้าวโพดหวาน” 400 ล้าน

ซันสวีท

ซันสวีท MOU ธ.ก.ส. หนุนสินเชื่อเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน 400 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปี นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ในภาคเหนือ เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรมาใช้แก้ปัญหาให้เกษตรกร

ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต สร้างความยั่งยืนในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน สนับสนุนการจัดการด้านตลาดรับซื้อที่เป็นธรรม ให้ความรู้ด้านความต้องการของตลาด และแนวโน้มตลาดให้กับเกษตรกร

องอาจ กิตติคุณชัย
องอาจ กิตติคุณชัย

เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง รวมถึงร่วมกันยกระดับภาคการเกษตรไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านการส่งมอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม

นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.มีนโยบายบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมองเห็นว่า SUN เป็นองค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีเกษตรกรในเครือข่าย 20,000 ราย

Advertisment

จึงได้ร่วมมือในการจัดทำโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน และจัดหาปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมเกษตรกรในเครือข่ายของ SUN

เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความมั่นคงในการผลิตข้าวโพดหวานภายในประเทศ นำร่องในพื้นที่ดำเนินการ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอน

สำหรับโครงการสินเชื่อที่ ธ.ก.ส.ได้ลงนามความร่วมมือกับ SUN มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการเพาะปลูกข้าวโพดหวานให้แก่เกษตรกร และจัดหาปัจจัยในการผลิตที่เกี่ยวข้อง

เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดวัชพืช ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเตรียมดิน (ค่าไถพรวน) และค่าเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายตามโครงการนี้ไม่เกิน 20,000 บาท/ราย/รอบการผลิต ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี

Advertisment

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ SUN ได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส.นำร่องโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบครบวงจร โดยให้ความรู้ด้านการปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ แหล่งเงินทุนหมุนเวียน ปัจจัยการผลิต การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รัศมี 50 กม.รอบโรงงาน