เชียงรายปักหมุด “เมืองแห่งชา-กาแฟ” กระตุ้นเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว

เชียงรายปักหมุด ”เมืองแห่งชา-กาแฟ” กระตุ้น ศก.-ท่องเที่ยว ชูจุดเด่น สินค้า GI 3 รายการ “กาแฟดอยตุง-กาแฟดอยช้าง-ชาเชียงราย”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้เป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นการยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร โดยการบรูณาจากทุกภาคส่วน

อันประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงองค์กรอิสระ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตชากาแฟและกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันภาคเหนือตอนบน 2 มีการปลูกชาและกาแฟมากขึ้นจากปี 2562 และ ปี 2563 ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง เวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง

               

โดยแต่ละพื้นที่มีสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศสภาพอากาศ ส่งผลให้กาแฟมีรสชาติที่กลมกล่อมแตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์ที่สามารถสร้างเรื่องราวทางการท่องเที่ยวได้อย่างดี สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายได้รับการจดทะเบียน GI ชาและกาแฟ ถึง 3 รายการ ได้แก่ 1.กาแฟดอยตุง (ปี 2548) โครงการพัฒนาดอยตุง ในพื้นที่ จ.เชียงราย 2.กาแฟดอยช้าง (ปี 2549) หุบเขาดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย 3.ชาเชียงราย (ปี 2558) จ.เชียงราย

นายภาสกร กล่าวว่า การที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า ต้องเน้นย้ำการรับรองมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พื้นที่ปลูกชากาแฟต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าแปรรูป สนับสนุนยกระดับให้เป็นสินค้าระดับสากล เพิ่มมูลค่าทางการค้า

โดยทุกภาคส่วนต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน สนับสนุนการขยายกำลังการผลิตสู่อุตสาหกรรมเกษตร และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการแปรรูป อาทิ อ.ย. GMP Haccp ฮาลาล เป็นต้น รวมทั้งให้หน่วยงานแต่ละหน่วย ช่วยตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับราคาขายพืชผลชาและกาแฟ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีราคาที่แตกต่างกัน จึงอยากให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมหารือว่า ภายในช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคมนี้ จะได้มีการจัดกิจกรรมชาและกาแฟ อาทิ การแข่งขันบาริสต้า โดยใช้เมล็ดกาแฟจากจังหวัดเชียงราย รวมทั้งการแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปชาและกาแฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี เป็นต้น

โดยมอบให้ทางสำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้ดำเนินงานจัดหาพื้นที่ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ตลอดจนกิจกรรมภายในงาน ขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและดำเนินการซึ่งคาดว่าจะร่วมปรึกษาหารือในประชุมครั้งต่อไป