นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ลาออกจากประธานบอร์ด BCH

นพ.หมอเฉลิม หาญพาณิชย์
แฟ้มภาพ

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท BCH ตั้ง ‘ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์’ นั่งแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการบริษัท โดยระบุว่า ผศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ผศ.ดร.พญ.สมพร หาญพาณิชย์ กรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนประธานกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

               

โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด