ประวัติ ไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ศรีตรังแอโกร (STA)

ไวยวุฒิ ศรีตรัง

ชื่อ นามสกุล: ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศรีตรังแอโกร (STA)

วัน เดือน ปี เกิด : 27 ธันวาคม 2536

ประเภทบุคคล : นักธุรกิจ

ประวัติการศึกษา :

Advertisment
  • ปริญญาเอก (PH.D.) สาขาเคมี ,Queen Elizabeth’s College, University pf London
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth’s College, University pf London

ประวัติการทำงาน :

2562-ปัจจุบัน : กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2563-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ.ศรตรังแอโกรอินดัสทรี
2562-ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก ศรีตรัง ไอบีซี
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ, Planet Earth Capital Pte Ltd
2560-ปัจจุบัน : กรรมการ, Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.
2563-ปัจจุบัน : กรรมการ, Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.
2552-ปัจจุบัน : กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd.
2545-ปัจจุบัน : กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd.
2539-ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก.เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเซีย
2533-ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก.ไทยเทค รับเบอร์
2533-ปัจจุบัน : กรรมการ, บจก.ศรีตรังโฮลดิ้งส์
2556-2560 : กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
2553-2559 : กรรมการ, Tai Yang Investments Pte Ltd.
2547-2563 : กรรมการ, บจก.พัฒนาเกษตรล่วงหน้า
2542-2560 : กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
2530-2536 : กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจก.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง: