ครม.อนุมัติ 60 ล้าน ผุด เมืองต้นแบบ เมืองเก่าสงขลา

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ
น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ

ครม.อนุมัติ 60 ล้านบาท ผุด “โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา” กระตุ้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ชุมชน ปีละ 100 ล้านบาท

วันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town) ในนามรัฐบาล วงเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 จํานวน 60 ล้านบาท

ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะผลักดันและส่งเสริมงานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อพัฒนาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม (Culture Smart City) เนื่องจากบริเวณเมืองเก่าและบริบทโดยรวมของเมืองสงขลา มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน ทั้งสถาปัตยกรรม ถนน อาคารบ้านเรือนทางประวัติศาสตร์ และคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์

รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ยังคงมีกลิ่นอายของชุมชนที่ยังเหลือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ย่านการค้าสมัยโบราณที่มีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ทางกายภาพและเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ นับเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองต้นแบบด้านวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองและชุมชนในอนาคตได้

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น การเปิดตลาดนัดศิลปวัฒนธรรม การจัดงานศิลป์สุวรรณภูมิ เป็นต้น และส่งผลให้จังหวัดสงขลามีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ จ.สงขลา เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 100 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นการให้งบประมาณเพื่อผลักดันเมืองต้นแบบนี้ จึงคุ้มค่าและต่อยอดได้อีกหลายมิติ

น.ส.ทิพานันกล่าวต่อว่า โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ จะมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ตามรอยประวัติศาสตร์ศิลป์สุวรรณภูมิสงขลาเมืองเก่า สู่การเป็นเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น New Gen Connected Art and Culture Festival กิจกรรมส่งเสริม Soft Power ในระดับนานาชาติ ณ Songkhla Pavilion นครเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือ Treasure Thailand รูปแบบของการให้บริการออนไลน์สําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศด้วย โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นของการบูรณาการ่วมมือการผลักดันประเด็น Soft Power และการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบฯ

น.ส.ทิพานันกล่าวอีกว่า ครม.ได้เสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำขั้นตอนกระบวนการในการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการที่ชัดเจน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดไปสู่จังหวัดอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนประกอบกับในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยมีหลายจังหวัดที่มีพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบได้ดังนั้น จึงเห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่สําคัญและมีความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดทั้งในมิติเชิงวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงบริบทแวดล้อมที่สําคัญอื่น เพื่อนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลและหาแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพให้เป็นเมืองต้นแบบของแต่ละภาคต่อไป

นอกจากนี้ยังเห็นควรให้กระทรวงวัฒนธรรม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม หรือแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานอื่นที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เช่น TAGTHAI (ทักทาย) และแอปเที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์เมืองไทย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานครอบคลุมในทุกมิติและลดภาระงบประมาณในการจัดทำแอปพลิเคชั่นใหม่ต่อไป