ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้ง ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “ทิพานัน ศิริชนะ” ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

วันที่ 24 กันยายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 211/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ความว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นางสาวทิพานัน ศิริชนะ ให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ลงชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี