ฟาร์มหมู 1.6 แสนรายป่วน ครม.ล้อมคอก มีผลบังคับใช้หลังประกาศราชกิจจาฯ

ภาพจาก pixabay

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ 1.6 แสนราย สุกรขุน 500 ตัวขึ้นไป – สุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจาฯ ปรับสูงสุด 3 แสนบาทไม่มีใบอนุญาต ปรับสูงสุด 5 แสนบาทไม่มีใบรับรองมาตรฐาน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ

เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรตั้งแต่ระดับฟาร์ม สร้างความมั่นใจถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สุกรของประเทศไทย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้คือ กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรให้แก่ผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป และเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป

เช่น สถานที่ตั้งของฟาร์มต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีเส้นทางคมนาคมที่สามารถขนส่งสุกร อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวก ไม่อยู่ในบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังได้ มีแหล่งน้ำที่สะอาดและใช้ได้เพียงพอ มีพื้นที่ขนาดเพียงพอและเหมาะสมไม่หนาแน่นจนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในฟาร์ม

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ทั้งนี้ ได้กำหนดวันใช้บังคับตามขนาดและประเภทของฟาร์มสุกร ดังนี้

  • ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500-1,499 ตัว หรือเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 95-119 ตัว ซึ่งจัดเป็นฟาร์มขนาดกลาง ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • ฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไป หรือเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป จัดเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ไม่ใช้บังคับสำหรับฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบปศุสัตว์อินทรีย์และหมูหลุมที่รับรองโดยกรมปศุสัตว์

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า การกำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตรใดเป็นมาตรฐานบังคับจะส่งผลให้ผู้ที่จะผลิต ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเกษตรนั้นได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้นก่อน รวมทั้งต้องมีใบรับรองตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวตสอบมาตรฐาน

โดยหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ปรับไม่เกิน 300,000 บาท ในกรณีเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นมาตรฐานบังคับโดยไม่มีใบอนุญาต หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่เป็นมาตรฐานบังคับไม่มีใบรับรองมาตรฐาน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ปัจจุบันมีผู้เลี้ยงสุกรมากกว่า 160,000 รายทั่วทุกภูมิภาคของไทย มีทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคและการพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการที่เลี้ยงสุกรในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและมีความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรฐาน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรขึ้น และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานบังคับดังกล่าว