จับตาวาระครม. คลอดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม คนละครึ่งเฟส 6

จับตาครม.คลอดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม คนละครึ่งเฟส6
แฟ้มภาพ

จับตาวาระ ครม. ถกหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วม-ของขวัญปีใหม่ คนละครึ่งเฟส 6-เราเที่ยวด้วยกัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะรายงานความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว และเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยางบกลางเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาว่ากระทรวงต่าง ๆ จะทยอยขออนุมัติของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เช่น โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 6 และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ภายหลังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ส่งหนังสือด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานเสนอของขวัญปีใหม่ให้ ครม.เห็นชอบโดยเร็ว หรือ ภายใน 29 พฤศจิกายนนี้

สำหรับวาระที่น่าสนใจและสำคัญ ดังนี้ เรื่องเพื่อพิจารณา คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570

กระทรวงคมนาคมขออนุมัติการปรับขยายเพดานอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลังขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (ขอขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับวิสาหกิจชุมชน

กระทรวงมหาดไทยขอนุมัติตั้งกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย พ.ศ. ….

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 28/2565

กระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบร่างจรรยาบรรณสำหรับกระบวนการระงับข้อพิพาทตามบทที่ 14 ของความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กระทรวงแรงงานขอความเห็นชอบต่อการรับรองร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบการ และร่างแผนงานคณะกรรมการตรวจแรงงานอาเซียน พ.ศ. 2565-2573

กระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติการเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างงปี พ.ศ. 2567-2568 และการรับรองปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของระบบการศึกษาในอาเซียน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP 27)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์ โทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างดีอีเอส แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ กระทรวงทรัพย์ฯ เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตำบลปากคลอง ตำบลชุมโค ตำบลบางสน และตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. ….

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ….

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชน บ้านโคก-ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. ….

เรื่องเพื่อทราบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชนในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade Platform:NDTP)