คนละครึ่งเฟส 6 เลขาธิการ ครม.สั่งด่วนที่สุด เคาะไม่เกิน 29 พ.ย.

คนละครึ่ง

เลขาฯ ครม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด สั่ง ทุกหน่วยงาน มอบของวัญปีใหม่ คนละครึ่ง เฟส 6-เราเที่ยวด้วยกัน ชง ครม.เร็วที่สุด ไม่เกิน 29 พ.ย.

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 463 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง กรม โดยระบุข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป