จับตาวาระ ครม.แจกของขวัญปีใหม่ 19 หน่วยงาน ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 4 หมื่น

ลุ้นครม.เคาะของขวัญปีใหม่2565
แฟ้มภาพ

จับตาวาระ ครม. ซานตาตู่ แจกของขวัญปีใหม่ 19 หน่วยงาน งัด ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุด 4 หมื่นบาท สินค้า OTOP รับอานิสงส์ ยกเว้น 10 รายการ สุรา เบียร์ ไวน์-ยาสูบ เริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะมีการพิจารณาวาระสำคัญของรัฐบาลเพื่อเห็นชอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 19 หน่วยงาน

โดยเฉพาะของขวัญปีใหม่ของกระทรวงการคลัง เช่น โครงการช้อปดีมีคืน นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ขณะที่กระทรวงพลังงานจะขอความเห็นชอบขยายเวลามาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซแอลเอ็นจี ภายใต้โครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงมหาดไทยยังขออนุมัติมาตรการเร่งด่วนด้านพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2565

Advertisement

นอกจากนี้ต้องจับตากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขออนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 จำนวน 1.5 ล้านสิทธิ วงเงิน 5,400 ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงิน 3,300 ล้านบาท รวมถึงมาตรการขยายระยะเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น. นำร่องที่ถนนบางลาน ภูเก็ต เป็นแห่งแรก จากทั้งหมด 7 จังหวัดนำร่อง

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำหรับโครงการช้อปดีมีคืน กําหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสําหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ 10 รายการ ดังนี้

1.ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์

2.ค่าซื้อยาสูบ

3.ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

Advertisement

4.ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

5.ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

6.ค่าบริการจัดนําเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และมัคคุเทศก์

7.ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม

8.ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์

Advertisement

9.ค่าบริการสัญญาณ อินเทอร์เน็ต

10.ค่าบริการสําหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 66

11.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

สำหรับวาระเรื่องพิจารณาอื่น ๆ กระทรวงพลังงานขอยกเว้นปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยุติการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านจันเดย์
คสช.ขอความเห็นชอบร่างรัฐธรรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. …. กระทรวงสาธารณสุขขอความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน กรอบงบประมาณ การจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุมัติการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และขอความเห็นชอบให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศเป็นวาระแห่งชาติ

กระทรวงต่างประเทศขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยตอบรับและคำมั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) รอบที่ 3 (พ.ศ. 2564-2568)

กระทรวงการคลังขอทบทวนมติ ครม.เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่)

วาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม/จร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ขอความเห็นชอบในหลักการการเข้าร่วมประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เรื่องเพื่อทราบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) รายงานความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน และหอประชุมอเนกประสงค์นานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และรับข้อคิดเห็นจากประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงการคลังเสนอ ครม.ให้รับทราบการดำเนินโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.3275 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง ร่างแผนปฏิบัติการด้านโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ กระทรวงกลาโหมรายงานประจำปี 2564 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีต จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ….