เช็กมติ ครม. 20 ธันวาคม 2565 “แต่งตั้ง-โยกย้าย” ครบทุกตำแหน่ง ที่นี่

โฆษกรัฐมนตรี

ครม.ตั้ง พีระพันธุ์-หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ นั่ง เลขาธิการนายกฯ ประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคนใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ดังนี้

กระทรวงวัฒนธรรม นายมณเฑียร ชูเสือหึง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม (จิตรกรเชี่ยวชาญ) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างศิลปไทย) (นักวิชาการช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ) กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นางสาวพินท์สุดา ชัยนาม รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1.นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

Advertisment

กระทรวงแรงงาน จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ 1.นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำนักนายกรัฐมนตรี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Advertisment

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จำนวน 7 คน เพื่อบริหารและดำเนินกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงให้เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.นายชวลิต ชูขจร เป็นประธานกรรมการ 2.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร 3.นายดนุชา สินธวานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม 4.นางสาวลดาวัลย์ คำภา เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

5.นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด 6.นายสมชาย พฤติกัลป์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ 7.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 2 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

1.นายอนุชา เศรษฐเสถียร 2.นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 จำนวน 12 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ดังนี้

1.ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย 1.1 นางกนกวลี กันไทยราษฎร์ สาขาวรรณศิลป์ 1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภาวรรณ บุญนิมิตร สาขาภาพยนตร์ 1.3 นายพิชิต วีรังคบุตร สาขาเรขศิลป์ 1.4 นายศิริชัย ทหรานนท์ สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย 1.5 นายสมเถา สุจริตกุล สาขาดนตรี 1.6 นางมาริษา เจียรวนนท์ สาขาทัศนศิลป์ 1.7 นางเยาวณี นิรันดร สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม ประติมากรรม) 1.8 นายณรงค์ ปรางค์เจริญ สาขาดนตรี

2.ผู้ทรงคุณวุฒิจากนักวิชาการด้านศิลปะร่วมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 2.1 ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง สาขาศิลปะการแสดง 2.2 ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ สาขามัณฑนศิลป์ 2.3 ศาสตราจารย์ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ (มีเดียอาร์ตและสื่อผสม) 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้ 1.นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 2.นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 3.นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

1.นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 2.นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

3.นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 4.นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ดังนี้ 1.นายแสน บานแย้ม ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุนทร ปานแสงทอง))