กทม. เปิดข้อกำหนด-จุดติดป้ายหาเสียง เลือกตั้งทั่วไปปี 2566

แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ภาพจาก มติชน

สำนักงานปกครอง กทม. เปิดข้อกำหนด แจ้งจุดติดป้ายหาเสียง เลือกตั้งทั่วไปปี 2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 มติชนรายงานว่า สำนักงานปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร แจ้งสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 ความว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566

และพระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการทั่วไปภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดอายุ ซึ่งในกรณี เป็นการเลือกตั้งทั่วไป อันเนื่องมาจากครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร นั้น การหาเสียงเลือกตั้ง ให้กระทำได้ตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบอายุจนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง

               

โดยผู้ประสงค์จะสมัครรับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สามารถดำเนินการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ในพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้ง ดังนี้

ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 10 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น โดยกำหนดให้เป็นแนวตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน 42 เซนติเมตร (กระดาษขนาด A3)

แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

Advertisement

พรรคการเมือง สามารถจัดทำแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนไม่เกิน 1 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

ผู้ประสงค์จะสมัครและพรรคการเมือง อาจติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ ณ ที่ทำการพรรคการเมือง หรือสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด หรือศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ 1 แห่ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน 400 เซนติเมตร และขนาดความยาวไม่เกิน 750 เซนติเมตร

สำหรับ สถานที่ปิดประกาศ หรือสถานที่ติดแผ่นป้าย ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครได้ประกาศกำหนดไว้ เมื่อคราวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ด้วย

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสถานที่ปิดประกาศหรือสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ตาม QR Code

Advertisement

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

คิวอาร์โค้ด การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกาศและแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้ง ไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อ กกต. ด้วย