เช็ก มติ ครม. 3 มกราคม 2566 แต่งตั้งทั้งหมดได้ที่นี่

ทีมโฆษกรัฐบาล 3 ม.ค. 2566 มติ ครม.
ภาพจาก thaigov.go.th

ครม.ไฟเขียว จาตุรนต์ ภักดีวานิช นั่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เลขาฯครม.เผย ครม.มติเอกฉันท์ ตั้ง สุพิศ พิทักษ์ธรรม นั่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 3 มกราคม 2566 ดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

Advertisement

1. นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565

2.นางสาววราภรณ์ ตั้งตระกูล ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สำนักงาน ก.พ. ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแต่งตั้ง นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

Advertisement

กระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งตั้ง นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

ด้านนางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สคล.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.ถึงปัญหาการแต่งตั้ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2565 ว่า ในที่ประชุม ครม. สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งตามที่มีการเสนอรายชื่อทั้ง 12 ราย รวมถึงในส่วนนายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ซึ่งถูกเสนอชื่อเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามที่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เสนอ

นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า การถกเถียงกันในที่ประชุมครม.ถือเป็นเรื่องปกติ เป็นการแสดงความคิดเห็น แต่ในที่ประชุมครม.มีมติไปแล้ว

Advertisement

เมื่อถามว่าปกติแล้ว มติ ครม. จะเป็นเอกฉันท์หรือไม่ นางณัฐฏ์จารี กล่าวว่า การออกความเห็นสามารถออกความเห็นได้หลายอย่าง แต่มติก็ต้องเป็นเอกฉันท์