ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกันสังคม 2 ปี ลดภาระผู้ประกันตน นายจ้าง ครม.เคาะ

ครม.เคาะ ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกันสังคม 2 ปี ลดภาระผู้ประกันตน-นายจ้าง

ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ฉบับละ 50 บาท และใบแทนบัตรประกันสังคม ฉบับละ 10 บาท 1 ม.ค.66- 31 ธ.ค.67 ลดภาระนายจ้าง-ผู้ประกันตน

วันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการและการประกอบธุรกิจ โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเท่าที่จำเป็นที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับภาครัฐและประชาชน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ดำเนินการตามมติ ครม. วันที่ 2 มกราคม 2563 ให้ทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ในกรณีค่าธรรมเนียมใบคำขอและใบแทน

Advertisement

หากรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ำกว่าต้นทุนของภาครัฐในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานพิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 100 บาท หรือรายได้จัดเก็บ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อใบอนุญาตให้พิจารณายกเลิกค่าธรรมเนียม

น.ส.ทิพานันกล่าวว่า โดยให้มีการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และให้พิจารณาแนวทางการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมหรืออาจยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ จึงเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งลดภาระค่าธรรมเนียมให้ประชาชนและลดภาระให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน จึงเห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้เพื่อให้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมฉบับละ 50 บาท และค่าธรรมเนียมใบแทนบัตรประกันสังคมฉบับละ 10 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567” น.ส.ทิพานัน กล่าว

Advertisement