เช็ก มติ ครม. 24 มกราคม 2566 แต่งตั้งครบทุกตำแหน่ง

มติ ครม. 24มค2566

ครม.ตั้ง หมอทวีศิลป์ นั่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ต่ออายุอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1 ปี ตระกูลดังภูริเดช ผู้ทรงคุณวุฒิเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ-บิ๊กปั๊ด อดีต ผบ.ตร.ประธาน ปลัดมท.ยุคยิ่งลักษณ์ คัมแบ๊ก ผู้ทรงคุณวุฒิบอร์ด ปภ.

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/รับทราบ ดังนี้

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

เสนอแต่งตั้ง นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. กระทรวงพาณิชย์

Advertisement

เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

 1. พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ
 2. นายเจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางรวีวรรณ ภูริเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

4. คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ปภ.)

เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จำนวน 2 คน เพื่อแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้

Advertisement
 1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์
 2. นายมณฑล สุดประเสริฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

5. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เสนอแต่งตั้ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ในครั้งต่อ ๆ ไป

ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 (เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 (เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน)

Advertisement

6. กระทรวงสาธารณสุข

เสนอการแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข [เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (5 มกราคม 2559) ที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่โฆษกกระทรวงอย่างเป็นทางการ แล้วแจ้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวบรวมรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ

เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง [เดิม สธ. ได้มีคำสั่ง สธ. ที่ 1129/2562 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก สธ. ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 แต่งตั้ง (1) นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. (2) นายรุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) และ (3) นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เป็น โฆษก สธ.]

ดังนั้น เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน สธ. เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สธ. จึงแต่งตั้งโฆษก สธ. ขึ้นใหม่ ซึ่ง สธ. ได้มีคำสั่ง สธ. ที่ 1607/2565 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก สธ. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ด้วยแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้

 1. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.
 2. นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.
 3. ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับ สธ. (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)